Посадові обов'язки

педагога-організатора

Планує і організовує позаурочну виховну роботу з дітьми, підліт­ками, молоддю в освітніх установах. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Настановленням і особистим прикладом утвер­джує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, пат­ріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, стимулює дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує ді­тей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильс­тва, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Спільно з педагогічним колективом сприяє створенню здорових, без­печних умов навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Кваліфікаційні вимоги

Педагог-організатор вищої категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє високий рі­вень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, мето­дами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педа­гогічної роботи - не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання - 3 роки.

Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну, гуманітарну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами орга­нізації позаурочної навчально-виховної роботи, досяг результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогіч­ної роботи - не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання - 1 рік.

Педагог-організатор II категорії має вищу педагогічну, гуманітарну, як виняток, іншу вищу освіту, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи поза­урочної навчально-виховної роботи, працює продуктивно, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи - не менше 1 року.

Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні до організації позаурочної навчально-виховної роботи, задовольняє загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Модель професійної компетентності педагога-організатора

І. Педагог-організатор повинен знати:

1. Основи загальнокультурної підготовки:

 • основні віхи історичного та культурного розвитку України;
 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

 • основи педагогіки;
  • сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів, методів;
  • форми і методи виховання громадянина України;
  • анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;
  • зміст, форми і методи роботи з батьками;
  • зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;
  • соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.

3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:

 • наукові основи інноваційних технологій виховання;
 • моделі виховних систем шкіл нового типу;
 • педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

4. Законодавчо-нормативне забезпечення.

II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:

а) діагностико-прогностичними:

 • ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній діяльності;
  • здійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів;
  • розробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заходів;
  • вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного впливу;
  • вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їх вдосконалення.

б) організаторськими:

 • надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій, об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;
 • планувати і організовувати позакласну виховну роботу;
 • координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному закладі та поза ним;
  • спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків, клубів, об'єднань за інтересами, залучати до них дітей;
  • вживати заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

в) фаховими:

 • володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;
 • володіти методикою підготовки, проведення, аналізу виховних заходів;
 • розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;
 • знати і володіти формами і засобами національно-культурного відродження школи і впровадження в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, свят рідної мови, народної пісні тощо.

Документація, за ведення якої відповідає педагог-організатор

1. Портфоліо органів учнівського самоврядування.

2. Щоденник педагога-організатора.

3. Плани роботи (річні, місячні, тематичні).

Що контролює адміністрація закладу

1. Раціональне використання робочого часу.

2. Якість виконання основних посадових обов'язків та поточних доручень.

3. Планування роботи.

4. Результати виховних заходів.

5. Активність участі в громадському житті школи.

6. Креативність та фаховий рівень працівника.

7. Звіти та самоаналізи роботи.

8. Ретельність ведення документації.

Циклограма роботи педагога-організатора

Щодня:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язковими та адміністративними директивами;
 • перевіряє якість чергування учнів по школі;
 • інформує учнів та учителів про поточні позакласні та позашкільні заходи;
 • надає допомогу активістам у здійсненні ними громадських доручень;
 • слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та морально-етичних вимог у закладі;
 • проводить індивідуальні чи групові заняття зі школярами згідно із планом.

Щотижня:

 • планує роботу згідно з посадовими обов'язковими та адміністративними директивами;
 • проводить засідання одного із секторів органу учнівського самоврядування;
 • проводить розважально-пізнавальний захід у межах класу (чи паралелі класів, згідно плану).

Щомісяця:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язками та адміністративними директивами;
 • готує загальношкільний розважально-пізнавальний захід (конкурс, змагання, віктори­ну, дискотеку тощо);
 • координує роботу та сприяє організованому проведення засідання органу учнівського самоврядування;
 • забезпечує випуск друкованого органу учнівського самоврядування (газети, стіннівки, журналу і т.д.);
 • забезпечує проведення загальношкільного заходу культурно-естетичного спрямування (культпоходу, виступу артистів у межах закладу, зустрічі із відомими людьми, театральних вечорниць, виступів аматорських учнівських колективів і т.д.);
 • бере участь у роботі школи м/о к/к;
 • бере участь у методичних міських (обласних) нарадах, семінарах, конференціях.

Двічі на навчальний рік:

 • сприяє проведенню загальношкільних учнівських зборів;
 • сприяє проведенню загальношкільної учнівської конференції.

Раз на семестр:

 • проводить підсумки зробленого;
 • визначає перспективи діяльності на наступний семестр.

У кінці навчального року:

 • здає звіт про виконану роботу;
 • подає пропозиції до загальношкільного плану виховної роботи.

Основні сфери діяльності педагога-організатора

1. Організація учнівського самоврядування.

2. Організація та проведення позакласних заходів.

3. Забезпечення якісного рівня дозвілля школярів у позаурочний час.

4. Максимальне залучення учнів до усіх форм та видів позакласної роботи та позашкільної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 1214

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.